Przewodnik po WLTP dla rynku LCV | Modul-System

Przewodnik po WLTP dla rynku LCV | Modul-System

-

 

Konstruktorzy samochodów osobowych oraz lekkich pojazdów dostawczych (LCV, light commercial vehicles) mają obowiązek przeprowadzać – przed wprowadzaniem ich na rynek – szereg testów, których celem jest sprawdzanie zgodności z wymaganiami obowiązujących przepisów. Od września 2019 roku, LCV będzie zaś trzeba poddawać jednej nowej próbie.

Od lat 80. zużycie paliwa przez pojazd i poziomy emisji dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczeń mierzy się w drodze prób laboratoryjnych. Przebieg takich testów regulują unormowane, powtarzalne procedury, tak żeby wyniki można było porównywać. Dotychczas obowiązywał test NEDC (New European Driving Cycle, nowy europejski cykl jazdy): ustanowiony prawem Unii Europejskiej, odwołujący się do teoretycznych cykli jazdy, pozwalający na badanie różnych modeli samochodów i umożliwiający konsumentom porównywanie rezultatów.

Jednakże zmiany w technologii oraz warunkach jazdy, jakie zaszły na przestrzeni lat, uczyniły go niemiarodajnym na tle dzisiejszej, nowoczesnej motoryzacji.

Dlatego Unia Europejska opracowała nowy test, który wszedł w życie w 2017 roku, z okresem przejściowym: jest to WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure, światowa zharmonizowana procedura testów pojazdów lekkich). O ile WLTP opracowano jako test o zastosowaniu globalnym, dla umożliwienia porównywania poziomów zużycia paliwa w wymiarze ogólnoświatowym, to jednak Unia oraz inne regiony mogą posługiwać się nim na różne sposoby, odpowiednio do szczególnych obowiązujących w nich przepisów ruchu drogowego. Wejście w życie WLTP radykalnie zmienia metodykę stosowaną przy ocenie wpływu nowego pojazdu na środowisko.

W przeciwieństwie do dawnego testu NEDC, który operuje wielkościami odnoszącymi się do czysto teoretycznego profilu jazdy, nowy test WLTP został opracowany przy użyciu faktycznych danych dotyczących przejazdów. Dane te pozyskiwano z całego świata, z myślą o pełniejszym odzwierciedleniu szeroko zróżnicowanych profilów jazdy.

Test ten ocenia pojazdy z perspektywy różnych prędkości średnich, jak również rozmaitych faz jazdy: od hamowania i zatrzymania po przyspieszanie. Bada on też zużycie energii w różnych mechanizmach napędowych – także w pojazdach elektrycznych. Poszczególne konfiguracje mechanizmu napędowego testuje się na wersjach pojazdu danego typu charakteryzujących się najmniejszą oraz największą masą. WLTP daje dużo bardziej miarodajne podstawy do wyliczania poziomów emisji oraz zużycia paliwa przez pojazd, a zatem dostarcza konsumentom danych bardziej realistycznych – lepiej odzwierciedlających osiągi pojazdu na drodze.


 Zużycie paliwa i emisja CO2

Efektywność paliwowa to wielkość odzwierciedlająca stosunek pokonanego dystansu do ilości zużytego na tym dystansie paliwa. Z ilością zużywanego przez pojazd paliwa bezpośrednio skorelowana jest zaś ilość emitowanego w związku z tym dwutlenku węgla.

Odkąd rozpoczął się, we wrześniu 2017 roku, okres przejściowy z NEDC na WLTP, w odniesieniu do niektórych pojazdów znane są wielkości z obydwu prób. W porównaniu z NEDC, WLTP jest próbą bardziej czasochłonną i rygorystyczną, i dzięki temu bardziej miarodajnie odzwierciedlającą faktyczną jazdę. Efektem tego, w przypadku WLTP, będzie niewątpliwie oznaczanie poziomów emisji CO2 wyższych niż te wyznaczane z zastosowaniem NEDC. Nie implikuje to jednak zmiany w osiągach danego pojazdu pod względem zużycia paliwa, lecz raczej oznacza bardziej reprezentacyjne odzwierciedlenie wpływu, jaki dany pojazd wywiera na środowisko naturalne.
Wpływ WLTP

Istotne usprawnienia w procesie testu są zorientowane na zapewnianie dużo bardziej miarodajnych podstaw do wyliczania charakteryzujących pojazd poziomów emisji i zużycia paliwa. Metodyce WLTP podlegają wszystkie samochody osobowe rejestrowane po 1 września 2018 roku – natomiast wszystkie lekkie pojazdy dostawcze (LCV) podlegać jej będą od 1 września 2019. Dokonując precyzyjniejszego przybliżenia faktycznych warunków jazdy, WLTP stwarza lepiej ugruntowane podstawy do podejmowania decyzji o zakupie czy to samochodu osobowego, czy też całej floty LCV.

Począwszy od roku 1992, Unia Europejska egzekwuje surowe ograniczenia w zakresie emitowanych przez pojazdy zanieczyszczeń. Elementami rządowych programów mających zachęcać do realizowania wzorców postępowania środowiskowo zrównoważonego, a zatem przyczyniających się do redukowania szkodliwych emisji węglowych, są ulgi podatkowe i oszczędności na kosztach. Podatkowe progi są zdeterminowane przez wyznaczane w drodze testów poziomy emisji dwutlenku węgla.  Jako że nowe procedury testowania są dalece bardziej rygorystyczne, wypadkowe poziomy CO2 mogą być wyższe, i jako takie mogą sytuować wiele pojazdów nawet o kilka progów podatkowych wyżej. Kwestią do wyjaśnienia pozostaje to, w jaki dokładnie sposób rządy zreformują opodatkowanie uwarunkowane poziomem emisji dwutlenku węgla, żeby uniknąć karania niedawnych nabywców, jak i zniechęcania przedsiębiorstw do inwestycji we floty pojazdów przyjaźniejsze dla środowiska naturalnego.

Jak dotąd, testom poddawano pojazdy bez ładunku, z wyposażeniem jedynie standardowym. W myśl WLTP, konieczne będzie teraz przeprowadzanie dodatkowych prób, dla odzwierciedlania różnych oferowanych pakietów wyposażenia. Opcje wyposażenia dodatkowego mogą zwiększać masę pojazdu, co oznacza większe zużycie paliwa na ruch pojazdu, i w konsekwencji większą emisję CO2.

Masa produktów zainstalowanych na pokładzie vana może więc wpłynąć na to, do którego przedziału podatkowego zaklasyfikowany zostanie dany pojazd. W związku z tym, mniejsza masa pojazdu jest przy jego zakupie zaletą, gdyż czyni kwotę podatku z dużym prawdopodobieństwem niższą. O ile przy pojedynczym pojeździe suma ta może być nieznacząca, to jednak przy licznej flocie koszty mnożą się prędko. Możliwe zatem powinno być zamówienie nowego pojazdu, w którym, przykładowo, podłoga z ciężkiej sklejki jest zastąpiona lekkim, modułowym systemem podłogowym. Modul-System już teraz oferuje modułowe rozwiązania podłogowe, których masa jest przeciętnie o 20% mniejsza niż w przypadku podłogi sklejkowej. Podobnie, potencjał oszczędności masy oferowanego ultralekkiego rozwiązania działowego dochodzi do aż 50%. Wszystkie produkty Modul-System są o krok przed konkurencją: projektowane ze szczególnym uwzględnieniem kwestii masy, stanowią najwłaściwszy wybór w świetle zmian, jakie niesie ze sobą WLTP.

Strona korzysta z plików cookie.  Więcej informacji tutaj

ZAAKCEPTOWAĆ